تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/11/23

‍مهلت ارسال مقالات* کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم انسانی* تا تاریخ* 1397/03/30* تمدید شد.
پژوهشگران محترم می توانند تا تاریخ فوق مقالات خود را به سایت همایش ارسال نمایند.